Barbora Bogdánová

MUDr. Barbora Bogdánová

očná lekárka a odborný zástupca spoločnosti

Je absolventkou Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, ktorú úspešne ukončila v roku 2008. V roku 2016 získala na LF SZU Bratislava atestáciu v odbore oftalmológia. V rokoch 2006 až 2016 pracovala na Očnej klinike FNsP F.D.R. v Banskej Bystrici. V roku 2016 nastúpila na Očné oddelenie NsP Topoľčany, kde pracovala až do augusta 2017. Od septembra 2017 vedie špecializovanú ambulanciu v odbore oftalmológia spoločnosti CMO,s.r.o. v Topoľčanoch. MUDr. Barbora Bogdánová sa venuje predovšetkým komplexnej diagnostike a liečbe predného a zadného segmentu oka. V tíme CMO Topoľčany je vedúcou lekárkou pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť a súčasne aj odborným zástuocom spoločnosti. Pravidelne sa zúčastňuje slovenských aj zahraničných oftalmologických kongresov. Aktívne ovláda anglický aj nemecký jazyk.

 

Michaela Cyprichová

MUDr. Michaela Frtúsová

vedúca očná lekárka jednodňovej zdravotnej starostlivosti

MUDr. Michaela Frtúsová je absloventkou Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, ktorú ukončila štátnou skúškou v roku 2012. Od roku 2012 do októbra 2018 pracovala na Očnej klinike FN Nitra, kde sa venovala diagnostike ochorení predného aj zadného segmentu oka a zákrokom na okolí oka. Od roku 2014 sa špecializovala na diagnostiku a liečbu cievnych ochorení oka, vrátane laserovej liečby sietnice a liečby antirastovými faktormi. V decembri 2017 úspešne urobila atestačnú skúšku v odbore oftalmológia na LF SZU v Bratislave a od novembra 2018 sa stala členkou lekárskeho tímu CMO v Bratislave. V CMO Topoľčany pracuje MUDr. Michaela Frtúsová ako vedúca lekárka jednodňovej zdravotnej starostlivosti. MUDr. Frtúsová sa pravidelne zúčastňuje odborných akcií, domácich aj zahraničných kongresov pre oftalmológov. Aktívne ovláda anglický jazyk.

 

Roman Ondreička

MUDr. Roman Ondreička

očný chirurg

MUDr. Roman Ondreička sa  1.2. 2018 stal primárom Centra mikrochirurgie oka v Bratislave, kde vedie vynikajúci  tím lekárov a zdravotných sestier. Od júla 2019 pôsobí ako očný chirurg aj na očnej klinike CMO v Topoľčanoch. MUDr. Ondreička je excelentným očným chirurgom, ktorý sa špecializuje predovšetkým na operácie na prednom segmente oka, hlavne operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky a transplantácie rohovky (keratoplastiky). V tejto oblasti oftalmochirurgie patrí k najlepším očným chirurgom na Slovensku. Je prvým očným chirurgom na Slovensku, ktorý vykonáva rutinne všetky metódy lamelárnej keratoplastiky.

MUDr. Ondreička je členom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie. MUDr. Ondreička aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk.

 

Martina Ksseibi

MUDr. Martina Ksseibi

očná lekárka

MUDr. Martina Ksseibi je absolventkou Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Od roku 1996 pracovala na Očnom oddelení NsP Topoľčany. V roku 1999 absolvovala I. atestáciu v odbore oftalmológia a v roku 2003 II. atestáciu v odbore oftalmológia. Na Očnom oddelení v Topoľčanoch sa venovala diagnostike a liečbe ochorení predného a zadného segmentu oka, predoperačným vyšetreniam a pooperačnej starostlivosti o pacientov a operačnému riešeniu traumatických zmien predného segmentu oka. . V rokoch 2014 až 2015 pôsobila ako odborný garant pre jednodňovú očnú chirurgiu v Nemocnici Bánovce 3. Súkromná nemocnica, s.r.o. Od roku 2018 pracovala na očnej ambulancii Svet zdravia Topoľčany,a.s. MUDr. Ksseibi okrem diagnostických vyšetrení vykonáva operačné zákroky v oblasti okolia oka, plastické operácie na mihalniciach.

 

Eva Vidová

JUDr. Eva Vidová

riaditeľka CMO

V roku 1999 založila prvé pracovisko jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku – Centrum mikrochirurgie oka v Bratislave. V roku 2002 sa stala prvou predsedníčkou Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie (SAJCH), ktorá združuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo všetkých medicínskych odborov z celého Slovenska. JUDr.Eva Vidová bola lídrom jednodňovej chirurgie na Slovensku, pripravila prvé návrhy, ktoré tvorili základ pre vznik a rozvoj tejto formy poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Kontakt: vidova@cmo.sk

 

Marta Klačanská

JUDr. Marta Balážiková

manažérka

JUDr. Marta Balážiková je absolventkou Právnickej fakulty PEVŠ v Bratislave. Do roku 2018 pracovala ako koncipientka advokátskej kancelárie v Topoľčanoch, od 1.4. 2019 je projektovou manažérkou CMO, s r.o. JUDr. Marta Balážiková sa aktívne zúčastňovala na všetkých prípravných činnostiach potrebných k otvoreniu nového pracoviska jednodňovej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulancie v odbore oftalmológia v Topoľčanoch. V súčasnosti je manažérkou pracoviska a riadi a zabezpečuje fungovanie všetkých jeho činností.

 

Ďalší zdravotnícky personál:

  • Bc. Monika Gudábová - zdravotná sestra
  • Bc. Veronika Opáthová - zdravotná sestra
  • Mgr. Silvia Koleňáková - zdravotná sestra a inštrumentárka operačnej sály
  • Mgr. Jana Molnárová - inštrumentárka operačnej sály
  • Mgr. Mária Voráčková - inštrumentárka operačnej sály
  • Alena Frištáková - sanitárka a upratovačka

Recepcia:

  • Ing. Zuzana Mošaťová

Kontakt

Ordinačné hodiny

Kariéra

Zostaňme v kontakte